Përshkrimi: Bimë barishtore shumëvjeçare 30-100 cm e degëzuar në maje. Kërcelli ka pakë gjethe kurse në maje shumë lule të verdha. Gjethet në formë vezake ose lineare deri në 3 cm.

Përhapja në Kosovë: Rritet në vende të pa punuara, livadhe, kullota, çeltira pyesh etj.

Pjeset e përdorshme: Pjesa e kërcellit me lule.

Vjelja: Korrët më draper pjesa e kërcellit me lule gjatë verës (muaji 6-8).

Tharja: Duhet bëtë në furra në temp. deri në 50oC. Raporti 4:1.