Përshkrimi: Bimë barishtore njëvjeçare 15-60 cm. Me rrënjë të holla e gjethe të ngushta pendore të ndara 2-3 herë. Lulet me aromë karakteristike në kaptinë e cila kur këputet mbetet një hapsirë.

Përhapja në Kosovë: Rritet afer rrugëve dhe vendëve gurishtore.

Pjeset e përdorshme: Lulet

Vjelja: Lulet vjelën gjatë pranverës dhe verës (muaji 5-8)

Tharja: Duhet bërë në furra ose në vende të freskëta në temp. deri 45oC. Raporti: 5:1.