Përshkrimi: Bimë drurore deri 30m e lartë. Gjethet nga faqja e poshtme të shogëta vetëm në këndet e nervurave me tufa qimesh ngjyrë ndryshku 3-9 cm. Lulesa me 4-15 lule. Fruti rrethë  6mm.

Përhapja në Kosovë: Rritet në pyje të zones kodrinore dhe malore pastaj si dekorative ne parqe dhe rreth rrugëve.

Pjeset e përdorshme: Lulja me brakte

Vjelja: Lulet dhe braktet vjelen po sa të fillojë çelja e luleve dhe mbaron kur çelin të gjitha lulet (muaji 5-6).

Tharja: Behet në furra ose vende të përshtatshme në temp. 45-50°C. Raporti: 5:1.